Home Astrology Classifieds Library Matrimonial Panchangam Services Vaideekam Contact Us
Login_________________________ Donate Us to maintain and improve! _________________________ English
Thanks for visiting our website. Suggestions and complaints are accepted. Use the link to switch between English View and Tamil View. Visit again and again.
ஸ்ரீ:

அக்நி ஸந்தானம் - ஒளபாஸனம்

"1. அனுஜ்ஞை "

Base பவித்ரம் த்ருத்வா! பத்ந்யாஸ: தாம்பூல தக்ஷிண அக்ஷதாநு க்ருஹீத்வா! ஹரி: ஓம் நமஸ்ஸதஸே நமஸ்ஸதஸ: பதயே நம: ஸகீநாம் ப்ரோகாணாம் க்ஷக்ஷுஸே நமோதிவே நம:ப்ருத்வ்யை ஸப்ரதா ஸபாம்மே கோபாயா யேசஸப்யா: ஸபாஸத: தாநு இந்திரியாவத: குரு ஸர்வமாயு: உபாஸதாம் ஸர்வேப்ய: ஸ்ரீவைஷ்ணவேப்யோ நம: இதி ப்ராஹ்மணாநு அப்யர்ச்சயா! நமஸ்க்ருத்யா!
தக்ஷிணாம் தாம்பூலஞ்ச க்ருஹீத்வா! ஸ்வாமிந: பவத்பாதமூலே மயா ஸமர்ப்பிதாம் இமாம் சௌவர்ணீம் தக்ஷிணாம் யத்கிஞ்சிது தக்ஷிணாம் யதோக்த தக்ஷிணாமிவ ஸ்வீக்ருத்யா! ஆவயோ: அநேககால விச்சின்ன ஒளபாஸன அக்நிஸந்தானம் கர்த்தும் யோக்யதா சித்திம் அநுக்ரஹாணா!

2.சங்கல்பம்

தர்பேஷ்ஸ்வாஸீந: தர்பாநு தாராயமாண: பவித்ரபாணி: பத்ந்யா அந்வாரப்த: ப்ராணாநாயம்யா!

ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நம:
( வடகலை ஸம்ப்ரதாயம் : ஸ்ரீமாந் வேங்கட நாதார்ய: கவிதார்க்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சார்ய வர்யோமே ஸந்நிதத்தாம் ஸதாஹ்ருதி. குருப்ய: தத்குருப்யஸ்ச்ச நமோவாகம் அதீமஹே வ்ருணீமஹேஸ்ச்சா தத்ராத்யௌ தம்பதீ ஜகதாம்பதீ ஸ்வஷேண பூதேநமயா ஸ்வீயை: ஸர்வ பரிச்சதை: விதாதும் ப்ரீதம் ஆத்மாநம் தேவ: ப்ரக்ரமதே ஸ்வயம்) சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஸசிவர்ணம் சதுர்புஜம் ப்ரசந்;நவதனம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்நோபசாந்தயே!
யஸ்யத்விரத வக்ராத்யா: பாரிஷத்யா: பரஸ்சதம் விக்நம் நிக்நந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாச்ரயே!
ஹரி:ஓம்தது!
ஸ்ரீகோவிந்தா .... ஷஷ்டி ஸம்வத்ஸராணாம் மத்யே .... நாம ஸம்வத்ஸரே .... அயனே ருதௌ மாஸே பக்ஷே அஸ்யாம் சுப திதௌ .... வாஸர: ... வாஸரயுக்தாயாம் ....... நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் ஏவங்குண விசேஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ...... சுப திதௌ ஸ்ரீபகவது ஆஜ்ஞயா ................... பகவத் கைங்கர்யம் ஆவயோ: அநேககால விச்சின்ன ஒளபாஸன அக்நி ஸந்தானம் கரிஷ்யே! ஆவயோ: ஒளபாஸன அக்நிம் ஆ தாஸ்யே விச்சின்ன சந்தானார்த்தம்!
இடுக்குப்பில்லை வடக்கே சேர்க்கவேண்டியது.
அபஉபஸ்ப்ருஸ்ய!
(வடகலை மட்டும் பகவாநேவ .... அக்நிஸந்தாநாக்யம் கர்ம ஸ்வஸ்மை .... காரயதி!

3. ஸ்தண்டில பரிஸ்தரணாதி

ஸ்தண்டிலம் கல்பயித்வா! ப்ராசீ: பூர்வம் உதக்குஸக்குஸ்த்வம் தக்ஷிணாரம்பம் ஆலிகேது.
அத: உதீசீ: பஸ்சிமாரம்பம் ஆலிகேது! அவாக்கரோப்யுக்ஷ்யா! த்ருணம் நைருருத்யாம் நிரஸ்யா
அபஉபஸ்பருஸ்யா! நிதாயவஹ்நிம்! உத்சித்ச்யதே அவோக்ஷண தோயசேஷம் ப்ராக்தோயம் அந்யது.
நிததாதி உதக்வா. யதாபஹி: ஸ்யாஸ்ச்ச பரிஸ்தராணாம் அக்நே: ப்ராகாதி ப்ரதக்ஷிணம் பரிஸ்தீர்யா!

4. அக்நி ப்ரதிஷ்டை

பூர்புவஸ்ஸுவரோம்! இதி அக்நிம் ப்ரதிஷ்டாப்யா அக்நிமித்வா - அக்நிம் ப்ரஜ்வால்யா!

5. பாத்ர ஸம்ஸ்காரம்

அக்நேருத்தரத: ப்ராகக்ராநு தர்பாநு ஸக்குஸ்தீர்யா தேஷு தர்வீம் ஆஜ்யஸ்தாலீம் ப்ரோக்ஷணீம் இதர தர்வீம்ஞ்ச சாதயித்வா ஆயாமத: பரீமாணம் ப்ரோக்ஷணீ ஸக்குஸ்கார: ப்ரோக்ஷணீ பாத்ரமாதாயா.
அத்பி: பூரயித்வா.
உதகக்ராப்யாம் பவித்ராப்யாம் திரி: ப்ராக் உத்பூயா
உத்தாநாநி பாத்ராணி க்ருத்வா. ஸர்வாபி: அத்பி: திரி:ப்ரோக்ஷயா.
அந்யஜ்ஜலம் பூரயித்வா. ப்ரோக்ஷணீ பாத்ரம் தக்ஷிணதோ நிதாயா.

6. ஆஜ்ய ஸம்ஸ்காரம்

பவித்ராம் அந்தர்ஹிதாயாம் ஆஜ்யஸ்தால்யாம் ஆஜ்யம் நிரூப்யா. உதீச: அங்காராநு நிரூஹ்யா.
தேஷு அதிச்ருத்யா. ஜ்வலதா த்ருணேநா அவதுத்யா. த்வே தர்பாக்ரே ப்ரச்சித்யா. ப்ரக்ஷாள்யா
ஆஜ்யபாத்ரே ப்ரத்யஸ்யா. திரி: பர்யக்நி க்ருத்வா. உதக்குத்வாஸ்யா.
அங்காராநு அக்நௌ ப்ரத்யூஹ்யா. ஆஜ்யபாத்ரம் புரதோ நிதாயா!
உதகக்ராப்யாம் பவித்ராப்யாம் புந: ஆஹாரமாஜ்யம் திரி: உத்பூயா.
பவித்ர க்ரந்திம் விஸ்ருஸ்யா! அபஉபஸ்ப்ருஸ்ய. ப்ராகக்ரமக்நௌ ப்ரஹரதி.

7. தர்வீ ஸம்ஸ்காரம்"

யேநஜுஹோதி. ததக்நௌ ப்ரதிதப்யா. தர்பை: ஸம்ருஜ்யா. புந: ப்ரதிதப்யா. ப்ரோக்ஷ்யா.
தர்வ்யௌ நிதாயா. தர்பாநு அத்பி: ஸக்குஸ்பர்ஸ்யா. அக்நௌ ப்ரஹரதி.

8. பரிஷேசனம்

அத: பரிஷேசனம்.
ஓம் அதிதே அநுமந்யஸ்வா
அநுமதே அநுமந்யஸ்வா
ஸரஸ்வதே அநுமந்யஸ்வா
தேவ ஸவித: ப்ரஸுவா!

9. ப்ரதானாஹுதி

ப்ரதாந தர்வ்யாம் சதுர்க்ருஹீதம் ஆஜ்யம் க்ருஹீத்வா!
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவ ஸ்வாஹா!
ப்ரஜாபதயே இதம் நமமா!

10. அயாஸ்ச்ச ஹோமம்

அபஉபஸ்ப்ருஸ்யா !
ப்ரணாநாயம்யா!
ஸ்ரீ - ம் ஆவயோ: பூர்வேத்யு: உபவாசஸ்தாநே அயாஸ்ச்ச ஹோமம் கரிஷ்யே!
1. அயாஸ்ச்சா அக்நேஸி அநபிசஸ்தீஸ்ச்சா ஸத்யமித்வம் அயாஅஸி அயஸா மநஸா த்ருத: அயஸா ஹவ்யமூஹிஷே அயாந: தேஹி பேஷஜம் ஸ்வாஹா!
அக்நயே அயஸே இதம் நமமா1
2. புநஸ்த்வா ஆதித்யா: ருத்ரா: வஸவ: ஸமிந்ததாம் புந: ப்ரம்ஹாண: வஸுநீதா யஜ்ஞை: க்ருதேநத்வம் தநுவ: வர்த்தயஸ்வா ஸத்யாஸ்சந்து யஜமாநஸ்ய காமா: ஸ்வாஹா
ஆதித்யாhய இதம் நமமா
3. மந: ஜ்யோதி: ஜுஷதாம் ஆஜ்யம் விச்சின்னம் யஞ்ஞம் ஸமிமம் ததாது யாஇஷ்டா: உஷஸ: நிம்ருச்சஸ்ச்சா தாஸ்ஸந்ததாமி ஹவிஷா க்ருதேந ஸ்வாஹா!
மநஸே ஜ்யோதிஷே இதம் நமமா!
4. யந்மே ஆத்மந: மிந்தாபூது அக்நிஸ்தது புநராஹா: ஜாதவேதர்: விசர்ஷணி: ஸ்வாஹா!
அக்நயே ஜாதவேதஸே இதம் நமமா1
5. புநரக்நி: க்ஷக்ஷுரதாது புநரிந்த்ர: ப்ருஹஸ்பதி: புநர்மே அஸ்விநாயுவம் சக்ஷுராதத்தம் அக்ஷயோ ஸ்வாஹா!
அக்நீ இந்த்ரா ப்ருஹஸ்பதி அஸ்விப்ய: இதம் நமமா!
தந்துந்தந்வந்நு ரஜஸ: பாநும் அந்வி: ஜ்யோதிஷ்மத: பதோரக்ஷ த்யாக்ருதாநு அநுல்பணம் வயத ஜோகுவாம் அப: மநுர்பவா ஜநயா தைவ்யம் ஜநம் ஸ்வாஹா!
அக்நயே தந்துமதே இதம் நமமா1
ஓம் பூஸ் ஸ்வாஹா - அக்நயே இதம் நமமா!
ஓம் புவஸ் ஸ்வாஹா - வாயவே இதம் நமமா!
ஓம் ஸுவஸ் ஸ்வாஹா - சூர்யாய இதம் நமமா!
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஸ்ஸ்வாஹா!
ப்ரஜாபதயே இதம் நமமா!

11. ஸாயம் ப்ராத:, தர்ச பூர்ணமாச ஸ்தாலீபாக அகரண..."

அப உபஸ்ப்ருஸ்யா!
ப்ராணாநாயம்யா!
ஸ்ரீ-ம். ஆவயோ: அநேககால ஸாயம் ப்ராத: ஆஹுதீநாம் அகரண ப்ராயஸ்ச்சித்தார்த்தம் ஸர்வ ப்ராயஸ்ச்சித்த ஹோமம் ஹோஷ்யாமி.
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஸ்ஸ்வாஹா!
ப்ரஜாபதயே இதம் நமமா!
அபஉபஸ்ப்ருஸ்யா!
ப்ராணாநாயம்யா!
ஸ்ரீ-ம் ஆவயோ: அநேக தர்ச பூர்ணமாஸ ஸ்தாலீபாக அகரண ப்ராயஸ்ச்சித்தார்த்தம் ஸர்வ ப்ராயஸ்ச்சித்த ஹோமம் ஹோஷ்யாமி.
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஸ்ஸ்வாஹா!
ப்ரஜாபதயே இதம் நமமா!

12. மந்த்ர தந்த்ர ஸ்வர வர்ண ப்ராயச்சித்தார்த ஹோமம்

அபஉபஸ்ப்ருஸ்யா!
ப்ராணாநாயம்யா1
ஸ்ரீ-ம். ஆவயோ: அஸ்மிந்நு விச்சின்ன ஒளபாஸன அக்நி ஸந்தாந ஹோம கர்மணி மத்யே ஸம்பாவித மந்த்ர தந்த்ர ஸ்வரவர்ண விதிவிபர்யாஸ ந்யுநாதிரித்த ப்ராயஸ்ச்சித்தார்த்தம் ப்ராயஸ்ச்சித்த ஆஹுதீ: ஹோஷ்யாமி!
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஸ்ஸ்வாஹா!
ப்ரஜாபதயே இதம் நமமா!
1. அநாஆஞ்ஞாதம் யதாஜ்ஞாதம் யஜ்ஞஸ்ய க்ரியதே மிது அக்நே ததஸ்யா கல்பயா த்வகும்ஹி வேத்தா யதாததம் ஸ்வாஹா!
அக்நயே இதம் நமமா!
2. புருஷஸம்ஹித: யஜ்ஞ: யஜ்ஞ: புருஷஸம்ஹித: அக்நே ததஸ்யா கல்பயா த்வகும்ஹி வேத்தா யதாததம் ஸ்வாஹா!
அக்நயே இதம் நமமா!
3. யத்பாகத்ரா: மநஸா தீநதக்ஷாணா யஜ்ஞஸ்யா மந்வதே மர்த்தாஸ: அக்நிஸ்தது ஹோதா க்ரதுவிது விஜாநந்நு யஜிஷ்ட: தேவாநு ருதுச: யஜாதி ஸ்வாஹா!
அக்நயே இதம் நமமா!
4. த்வந்ந: அக்நே வருணஸ்ய வித்வாநு தேவஸ்யா ஹேட: அவ யாஸிஸீஷ்டா: யஜிஷ்ட: வஹ்நிதம: சோசுசாந: விஸ்வா த்வேஷாகும்ஸி ப்ரமுமுக்தி அஸ்மது ஸ்வாஹா!
அக்நீ வருணாப்யாம் இதம் நமமா!
5. ஸத்வந்ந: அக்நே அவம: பவோதீ நேதிஷ்ட: அஸ்யா: உஷஸ: வ்யுஷ்டௌ அவயக்ஷ்வண: வருணம் ரராண: வீஹி ம்ருடீகம் ஸுஹவ: நயேதி ஸ்வாஹா!
அக்நீ வருணாப்யாம் இதம் நமமா!
6. ஆபி: கீர்பி: யததோந: ஊநம் ஆப்யாயயா ஹரிவ: வர்த்தமாந: யதா ஸ்தோத்ருப்ய: மஹி கோத்ரா ருஜாஸி பூயிஷ்டபாஜ: அததே ஸ்யாமா ஸ்வாஹா!
இந்த்ராய ஹரிவதே இதம் நமமா!
7. இதம் விஷ்ணு: விசக்ரமே த்ரேதா நிததே பதம் ஸமூடமஸ்யா பாகும்சுரே ஸ்வாஹா!
விஷ்ணவே இதம் நமமா!
8. ஓம் பூஸ் ஸ்வாஹா - அக்நயே இதம் நமமா!
9. ஓம் புவஸ் ஸ்வாஹா - வாயவே இதம் நமமா!
10. ஓம் ஸுவஸ் ஸ்வாஹா - சூர்யாய இதம் நமமா!
11. ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஸ்ஸ்வாஹா!
ப்ரஜாபதயே இதம் நமமா!
ப்ராணாநாயம்யா!
(தென்கலையார் மட்டும்) ஸ்ரீ-ம் கர்ம சாத்குண்யார்த்தம் கேஸவாதி ஹோமம் கரிஷ்யே!
ஓம் கேஸவாய ஸ்வாஹா - கேஸவாய இதம்
ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா - நாராயணாய இதம்
ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா - மாதவாய இதம்
ஓம் கோவிந்தாய ஸ்வாஹா - கோவிந்தாய இதம்
ஓம் விஷ்ணவே ஸ்வாஹா - விஷ்ணவே இதம்
ஓம் மதுசூதநாய ஸ்வாஹா - மதுசூதநாய இதம்
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய ஸ்வாஹா - த்ரிவிக்ரமாய இதம்
ஓம் வாமநாய ஸ்வாஹா - வாமநாய இதம்
ஓம் ஸ்ரீதராய ஸ்வாஹா - ஸ்ரீதராய இதம்
ஓம் ருஷீகேஸாய ஸ்வாஹா - ருஷீகேஸாய இதம்
ஓம் பத்மநாபாய ஸ்வாஹா - பத்மநாபாய இதம்
ஓம் தாமோதராய ஸ்வாஹா - தாமோதராய இதம்
ஸர்வம் ஸ்ரீவிஷ்ணவே ஸ்வாஹா
ஸ்ரீ விஷ்ணவே பரமாத்மநே இதம் நமமா!
ஆஜ்ய பாத்ரம் உத்தரதோ நிதாயா!

அப உபஸ்ப்ருஸ்யா !
ப்ராணாநாயம்யா!
பரிஷேசனம்.
ஓம் அதிதே அந்வமக்குஸ்தா:
ஓம் அநுமதே அந்வமக்குஸ்தா:
ஓம் ஸரஸ்வதே அந்வமக்குஸ்தா:
தேவஸவித: ப்ராஸாவீ: !

13. ஒளபாஸன க்ருச்ரம்

ப்ராணாநாயம்யா! ஸ்ரீ-ம். ஆவயோ: ஒளபாஸந விச்சேத ப்ரப்ருதி ஏதத்க்ஷண பர்யந்தம் ஒளபாஸந த்ரவ்ய ஸ்தாலீபாக த்ரவ்ய க்ருச்ர த்ரவ்ய ஆஜ்ய த்ரவ்ய ப்ரதிநிதி யத்க்கிஞ்சிது ஹிரண்ய ஸஹித தண்டுல தாநம் கரிஷ்யே!
தண்டுலா: வைஸ்வதேவத்யா: பாகேந அந்நம் பசந்தியே தஸ்மாது தண்டுல தாநேநா அதஸ்சாந்திம் ப்ரயஸ்ச்சமே!
ஹிரண்ய கர்ப்ப கர்ப்பஸ்த்தம் ஹேமபீஜம் விபாவசோ: அநந்தபுண்ய பலதம் அதஸ்சாந்திம் ப்ரயஸ்ச்சமே. ஆவயோ: ஒளபாஸந விச்சேத ப்ரப்ருதி ஏதத் க்ஷண பர்யந்தம் ஒளபாஸந த்ரவ்ய ஸ்தாலீபாக த்ரவ்ய க்ருச்ர த்ரவ்ய ஆஜ்ய த்ரவ்ய ப்ரதிநிதி யத்க்கிஞ்சிது ஹிரண்யம் தண்டுலம் ஸ்ரீவைஷ்ணவாய ஸம்ப்ரததே! நம: நமமா அச்சுயுத: ப்ரீயதாம்!

14. ஒளபாஸன ஸங்கல்பம்

ப்ராணாநாயம்யா!
ஸ்ரீ-ம்! ஆவயோ: பூர்வேத்யு: ஸாயம் ஒளபாஸநேந ஸஹ அத்ய ப்ராதரௌபாஸந ஹோமம் ஹோஷ்யாமி!
அத: பரிஷேசனம்.
ஓம் அதிதே அநுமந்யஸ்வா
ஓம் அநுமதே அநுமந்யஸ்வா
ஓம் ஸரஸ்வதே அநுமந்யஸ்வா
ஓம் தேவ ஸவித: ப்ரசுவா!

15. ஒளபாஸனம் பரிஷேசனம்,

அஞ்சலீ க்ருத்வா!
சத்வாரி ச்ருங்கா த்ரய: அஸ்ய பாதா: த்வேசீர்ஷே ஸப்த ஹஸ்தாஸ: அஸ்யா த்ருதாபத்த: வ்ருஷப: ரோரவீதி மஹோதேவ: மர்த்யாநு ஆவிவேசா ஏஷஹிதேவ: ப்ரதிச: அநுஸர்வா: பூர்வோஹி ஜாத: ஸஉகர்பே அந்த்த: ஸவிஜாயமாந: ஸஜநிஷ்யமாண: ப்ரத்யங்முகா: திஷ்டதி விச்வதோமுக: ஹே அக்நே அபிமுகோ பவா!
அத: அக்நியர்ச்சநம்1
ஓம் அக்நயே நம: ஓம் ஜாதவேதஸே நம:
ஓம் ஸஹோஜஸே நம: ஓம் அஜிராப்ரபவே நம:
ஓம் வைஸ்வாநராய நம: ஓம் நர்யாபஸே நம:
ஓம் பங்க்திராதஸே நம: ஓம் விஸர்ப்பிணே நம:
ஓம் யஜ்ஞபுருஷாய நம:
ஸர்வேப்ய: ஸ்ரீ வைஷ்ணவேப்யோ நம:
ஏகாம் ஸமிதம் ஆதாயா!
ஸ்வாஹா ஹோஷ்யாமி இதி அக்நிமித்வா!
பத்நீ ஹஸ்தௌ ப்ரோக்ஷ்யா
தண்டுலம் ப்ரதாயா!
புந: ப்ரோக்ஷ்யா!
த்விபாகம் க்ருத்வா. அர்தாம்சம் க்ருஹீத்வா. த்வேதா விபஜ்யா!
ஓம் அக்நயே ஸ்வாஹா
அக்நயே இதம் நமமா
ஓம் அக்நயே ஸ்விஷ்டக்ருதே ஸ்வாஹா
அக்நயே ஸ்விஷ்டக்ருத இதம் நமமா
ஏகாம் ஸமிதம் ஆதாயா
ஸ்வாஹா ஹோஷ்யாமி இதி அக்நிமித்வா!
புநர் அர்த்தாம்சம் க்ருஹீத்வா
த்வேதா விபஜ்யா
ஓம் சூர்யாய ஸ்வாஹா
சூர்யாய இதம் நமமா!
ஓம் அக்நயே ஸ்விஷ்டக்ருதே ஸ்வாஹா
அக்நயே ஸ்விஷ்டக்ருத இதம் நமமா
ப்ராணாநாயம்யா!
ஸ்ரீ - ம். ஆஹுதீ: ஸம்ஸர்க: ப்ராயஸ்ச்சித்தார்த்தம் வநஸ்பதி ஹோமம் கரிஷ்யே!
யத்;ரவேத்தா வநஸ்பதே தேவாநாம் குஹ்யா நாமாநி தத்ரஹவ்யாநி காமயா ஸ்வாஹா!
வநஸ்பதயே இதம் நமமா.
இதி தர்பௌ அக்நிமாதாயா!
அத: பரிஷேசனம்.
ஓம் அதிதே அந்வமக்குஸ்தா:
ஓம் அநுமதே அந்வமக்குஸ்தா:
ஓம் ஸரஸ்வதே அந்வமக்குஸ்தா:
ஓம் தேவஸவித: ப்ராசாவீ:
த்வே தர்பேண ஸ்ரீ விஷ்ணவே ஸ்வாஹா
ஸ்ரீ விஷ்ணவே பரமாத்மநே இதம் நமமா

16.உபஸ்தானம்,

உத்திஷ்டத அக்நேநயா ஸுபதா ராயே அஸ்மாநு விஸ்வாநி தேவா வயுநாநி வித்வாநு யுயோதி அஸ்மது ஜுஹுராணம் ஏந: பூயிஷ்டாந்தே நமஉக்திம் விதேமா.
அக்நயே நம: மந்த்ரஹீனம் க்ரியாஹீனம் பக்திஹீனம் ஹுதாஸநா யத்துதந்து மயாதேவா பரிபூர்ணம் ததஸ்துதே ப்ராயஸ்ச்சித்தாநி அசேஷாணி தப: கர்ம ஆத்மகாநிவை யாநிதேஷாம் அசேஷாநாம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணாநுஸ்மரணம் பரம்.
ப்ரணம்யா
அபிவாத்யா
பவித்ரம் விஸ்ரஸ்யா
ஆசம்யா
(ஸாத்வீக த்யாகம்)
Donate Us

 
Home        Register        Downloads        Search        Contact Us
Copyright (c) 2011 www.ahobilam.com                 Web site does not belong to any Mutt or Ashram!              Privacy Policy | Disclaimer
தங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி! மீண்டும் மீண்டும் வருக!! நல் ஆலோசனைகள் தருக!!!